Sportslig utvalg

Funksjon
Navn
Telefonnummer
E-post
Sportslig leder
Øyvind Grette
905 69 337
oyvind@grette.com
SU medlem
Morten Livang Andersen
913 06 000
morten.livang@gmail.com
SU medlem
Marianne Seljestad
913 23 035
marianne.seljestad@handball.no

Vår policy vedr. Overgang fra annen klubb

Teie HK ønsker i størst mulig grad å bygge lag på klubbens egne spillere. Nye spillere fra andre klubber er selvsagt velkommen til klubben på eget initiativ. Dersom yngre spillere har et tilbud i egen klubb, og ønsker overgang til Teie HK, kun basert på egen utvikling, skal denne overgangen vurderes etter en god dialog med denne spillers klubb/trenere.

Dersom trenere ønsker å gjøre henvendelser til eksterne spillere skal dette skje i henhold til NHFs regler og skal skje i samråd med Sportslig Utvalg, der Sportslig leder henvender seg til ekstern spillers klubb.

Overgang fra Teie HK til annen klubb og spillere som slutter med håndball:
Spilleroverganger fra Teie HK til andre klubber bør avklares i mai/juni. Det er ønskelig at spillere som ønsker å skifte klubb, tar dette opp med trener og/eller Sportslig leder i klubben.

Spilleroverganger i august er uønsket med tanke på spillerstall i laget spilleren har vært på. Dette er også viktig med tanke på satsning mot kvallikspill for Regionserie, Bring og Lerøy. Det samme gjelder spillere som ikke lenger ønsker å delta på håndball. Si fra til trener eller Sportslig leder dersom du skal slutte.

Hospitering i barnehåndball

SU i Teie HK ser det som utviklende, motiverende og inspirerende for spillere å kunne trene sammen med eldre eller yngre årskull.
I barnehåndballen (t.o.m 11år) kan det tilrettelegges for samarbeid på tvers av lag og årskull. Dette kan tilrettelegges både i form av ekstratreninger for et begrenset antall spillere per gang, og i form av «åpne treninger» hvor alle kan møte opp. Et slik lagsamarbeid skal tilbys alle og ikke begrenses til individuell hospitering. Dersom interessen for ekstratreninger er stor bør det utarbeides en rulleringsplan for spillerne. Dette tilbudet skal være et breddetilbud og ikke et tilbud for å fremme enkeltspillere

Sunn sportslig utvikling

 1. Uansett ferdighetsnivå skal alle som er tilknyttet Teie HK, enten som individuelle idrettsutøvere, lagspillere, trenere, støtteapparat eller foreldre, behandles likeverdig og med stor respekt slik at vi sikret tilhørighet og trygghet i idrettsmiljøet vårt.Vi skal legge til rette for at flest mulig blir hos oss så lenge som mulig.
 2. En sportslig utvikling i ung alder går gjennom faser fra lek og moro via utvikling av teknikk og spilleforståelse til gode prestasjoner.
 3. Overgangen fra barneidrett til ungdomsidrett er fastsatt til 1. januar det året barna fyller 12 år. På denne datoen går man over fra et regelverk for barneidrett til retningslinjer for ungdomsidrett som er utarbeidet av Norges Idrettsforbund. Dette ligger også til grunn for alt vi gjør i Teie HK. Vi er også opptatt av at overgangen fra barneidrett til ungdomsidrett skjer gradvis gjennom årgangene på ungdomstrinnet (fom. 13 år tom. 15 år). 1. januar er vi midt i en håndballsesong, og i Teie HK fullfører 12-åringene sesongen innenfor barneidrettsregelverket.
 4. I Teie HK skal spilleren stå i sentrum. Det blir imidlertid ingen spillerutvikling uten en lagtilhørighet. Det betyr at det er sentralt å ha med store spillergrupper så lenge som mulig, også for å få gode lag gjennom ungdomsårgangene.
 5. Det skal alltid tenkes langsiktig mht sportslig utvikling. For å oppnå gode prestasjoner over tid, skal utvikling prioriteres foran resultater – også i ungdomsidretten.
 6. I Teie HK ønsker vi å få til både spiller- og talentutvikling. Vi skal derfor også gjøre det mulig å bli god – og å få frem gode lag. For å lykkes sportslig er det en forutsetning at det er et godt sosialt miljø i spillergruppen.
 7. Alle skal ha samme mulighet til å delta på trening, og konkurrere om en plass på laget
 8. Alle som deltar på trening over tid, skal gis mulighet for å spille kamper
 9. Alle som blir tatt ut til å være med på kamp skal få spilletid som gjør at den enkelte kamp oppfattes som utviklende for den enkelte spiller. I den grad dette avvikes skal spilleren ha forklaring på årsaken
 10. I store spillergrupper skal det ved behov stilles lag for flere prestasjonsnivåer (A og B) uten at spillerne er fast tilknyttet ett av nivåene. Så langt det er mulig, bør det være felles treningstid for årgangene
 11. I Teie HK har vi ikke rene satsingslag innenfor samme årgang på ungdomstrinnet. Med satsingslag menes at årgangen splittes på fast basis basert på ferdighetsnivå og at det gis forskjellige tilbud mht. trening og kamper
 12. Vi vil innenfor alle lag og årganger bestandig ha forskjellig ferdighetsnivå på spillerne. Det betyr at likeverdig behandling også betyr ulik og tilpasset trening for å ivareta den enkelte spillers utvikling
 13. Vi skal ta vare på og utvikle talenter ved å gi disse trenings- eller kamptilbud på sitt prestasjonsnivå, for eksempel gjennom hospitering på høyere alderstrinn
 14. Man kan tidlig se om noen er talenter, men det er viktig å huske på at talentene også kan komme til syne i årgangene på ungdomstrinnet.
 15. Talenter i Teie HK vurderes på grunnlag av ferdigheter, adferd, engasjement og treningsiver